Regulamin współpracy dla Reklamodawców

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym http://velgid.com/ prowadzony jest przez INTERADV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 5/4, 54-413 Wrocław, NIP: 8992755294, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000516025.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Reklamodawcę.

3. Definicje:

a) Regulamin – niniejszy dokument tzw. umowa adhezyjna, będąca wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.), określającym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki uczestnictwa w Programie partnerskim,
b) Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną http://velgid.com/, w ramach którego Administrator udostępnia Program partnerski dla Reklamodawców i Wydawców,
c) Administrator – INTERADV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 5/4, 54-413 Wrocław, NIP: 8992755294, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000516025,
d) Wydawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach Programu partnerskiego udostępnia Powierzchnię reklamową dla przeprowadzenia Kampanii reklamowej za pośrednictwem dostępnych Narzędzi komunikacji,
e) Reklamodawca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca Wydawcy Kampanię reklamową lub agencja reklamowa (inny pośrednik reklamowy) działający w imieniu własnym lub na rzecz swoich klientów,
f) Użytkownik – użytkownik Internetu, który wskutek Kampanii reklamowej zamieszczonej na Narzędziach komunikacji Wydawcy został przekierowany na stronę Reklamodawcy,
g) Kreacje reklamowe – materiały graficzne oraz tekstowe w formatach txt, jpeg, gif, flash, html, html5 i innych, tj. banery, widgety, linki partnerskie, plik XML, których zastosowaniem jest wykorzystanie w Reklamie,
h) Kampania reklamowa - działania podejmowane przez Wydawcę polegające na publikacji Reklamy oraz jej promocji na łamach dostępnych Narzędzi komunikacji,
i) Reklama - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę,
j) Narzędzia komunikacji – strony internetowe, serwisy i blogi tematyczne, wyszukiwarki i porównywarki produktów, komunikatory, bazy mailingowe i inne narzędzia Wydawcy, zaakceptowane przez Administratora, służące do realizacji przez Wydawcę celów poszczególnych Kampanii reklamowych,
k) Powierzchnia reklamowa – udostępniona za pośrednictwem Narzędzi komunikacji powierzchnia reklamowa, zarządzana lub administrowana przez Wydawcę,
l) Zlecenie reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy na dostępnych Narzędziach komunikacji Wydawcy, złożona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
m) Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Reklamodawców w oparciu o niniejszy Regulamin,
n) Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
o) Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta przez Reklamodawcę,
p) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Reklamodawcę, zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Reklamodawcy. Indywidualne Konto Reklamodawcy w Serwisie internetowym Administratora obsługiwane jest przy pomocy Panelu Reklamodawcy,
q) Panel Reklamodawcy – udostępniony Reklamodawcy przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do Konta w Serwisie, zabezpieczony loginem i hasłem, umożliwiający Reklamodawcy analizę postępów swojej Kampanii reklamowej,
r) Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Reklamodawcą,
s) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji i nowości związanych z Serwisem http://velgid.com/.

4. Wydawca świadczy usługi związane z Kampanią reklamową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin, specyfikację Zlecenia reklamowego i Program partnerski oraz przyjęty cennik i inne dokumenty, które określają przedmiot umowy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Reklamodawcy, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w stosunku do Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. UTWORZENIE KONTA:

a) Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Reklamodawców są odpłatne.
b) Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
c) Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu.
d) Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Reklamodawcę w Formularzu rejestracji, następujących danych:
a) login/adres e-mail,
b) hasło.
e) Reklamodawca dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Reklamodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o nich Administratora.
f) Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Administrator wysyła na wskazany przez Reklamodawcę adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Reklamodawcę w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.
g) Reklamodawca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu e-mail i hasła dostępu.
h) Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Reklamodawcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
i) Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Administrator poinformuje Reklamodawcę niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
j) Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do Konta.
2. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

a) Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Administratora.
b) Reklamodawca samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać,
c) Administrator może w każdej chwili, według własnego uznania, pozbawić podmiot statusu Reklamodawcy (usunąć jego Konto) i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w szczególności w przypadku:

• kiedy Wydawca, złoży uzasadniony wniosek do Administratora, wykazując odnotowane przez siebie naruszenia lub zagrożenia naruszenia Regulaminu przez Reklamodawcę,
• Kampanii reklamowych mających na celu choćby pośrednio promowanie treści pornograficznych, erotycznych, obraźliwych, rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., naruszających dobra osobiste innych osób, lub treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, naruszających dobre obyczaje i moralność, bądź naruszających inne przepisy prawa, a także nawołujące do dokonywania tego typu naruszeń,
• nieuprawnionego udostępniania lub pośredniczenia w udostępnianiu plików muzycznych, graficznych, tekstowych lub innych utworów chronionych prawem autorskim,
• wprowadzania w błąd Użytkowników lub Wydawców,
• udostępniania treści i danych szkodliwych, w szczególności wirusów, koni trojańskich itp.,
• zamieszczania treści naruszających zasady uczciwej konkurencji,
• wykorzystywania Narzędzi Komunikacji w celach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzących dobremu imieniu Administratora lub Wydawców,
• wysyłania przez Reklamodawcę masowej niepożądanej informacji (spamu),
• naruszenia przez Reklamodawcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek działanie, które w opinii Administratora może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla Użytkowników.

d) Reklamodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta w każdym czasie, poprzez wysyłanie żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
e) Żądanie usunięcia Konta Reklamodawcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.
f) Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, w czasie trwania okresu wypowiedzenia działania marketingowe nie są prowadzone. Wszelkie integracje po stronie reklamodawcy muszą być aktywne. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony przez Administratora, o czym Reklamodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
3. PANEL REKLAMODAWCY:

a) Administrator udostępnia Reklamodawcy na czas współpracy Panel zarządzania kontem (Panel reklamodawcy), dostępny po zalogowaniu się Reklamodawcy do Serwisu za pośrednictwem loginu/adresu email oraz hasła.
b) Panel Reklamodawcy umożliwia m.in. ustalenie stawek za realizację Kampanii reklamowej (w zależności od przyjętego modelu rozliczeń), określenie parametrów Reklamy oraz stały wgląd w statystyki generowane przez Wydawców, dostęp raportów do transakcji czy ilości kliknięć i zarządzanie płatnościami.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Reklamodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Reklamodawca ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz Programie partnerskim.

3. Reklamodawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

4. Niedozwolone jest przekazywanie Reklam przez Reklamodawcę o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

5. Niedozwolone jest przekazywanie Reklam sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Reklam, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Administrator może wstrzymać publikację Kampanii reklamowej do czasu zweryfikowania Reklamodawcy. Weryfikacja może odbyć się także poprzez zażądanie od Reklamodawcy przesłania skanów odpowiednich dokumentów.

8. Zabrania się zamieszczania Reklam, które są niezgodne z rzeczywiście oferowanymi i produktami lub świadczonymi usługami.

9. Administrator nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatu przesłanej przez Reklamodawcę Reklamy. Administrator może modyfikować treść Reklamy oraz jej parametry w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Reklamy i jej parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym oraz aby nie wprowadzały Użytkowników w błąd.

10. Administrator ma prawo do korekty Reklamy, po uprzednim zawiadomieniu Reklamodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu go do samodzielnej zmiany treści lub Kreacji reklamowej.

11. Reklamodawca nie może zamieszczać Reklam pochodzących od podmiotów trzecich, bez odpowiedniego umocowania.
12. Reklamodawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
13. Reklamodawca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
14. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
15. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Reklamodawcę do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

§4. KAMPANIA REKLAMOWA

1. Reklamy publikowane są na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców w ramach Programu partnerskiego.
2. Zlecenia Reklamowe mogą być składane na formularzach dostępnych w Serwisie lub na innych formularzach, pod warunkiem, że spełniają określone wymogi.
3. Zlecenie reklamowe oprócz danych Reklamodawcy, powinno określać czas w jakim Reklama ma być emitowana, lokalizację Reklamy na Narzędziach komunikacji Wydawcy, oraz ewentualne dodatkowe informacje, określające warunki współpracy.
4. Reklamodawca poza wskazanymi w §4 pkt 3 elementami zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich gotowych Kreacji reklamowych w formatach txt, jpeg, gif, flash, html, html5 lub innych wskazanych przez Wydawcę.
5.Reklamodawca może także zlecić Administratorowi przygotowanie odpowiednich Kreacji reklamowych.
6.Wszelkie gotowe Kreacje reklamowe konieczne do rozpoczęcia Kampanii, powinny zostać dostarczone najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kampanii reklamowej.
7. Niedochowanie terminu wskazanego w § 4 pkt 6 lub dostarczenie Kreacji reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi Wydawcy, może powodować niezrealizowanie w całości lub w części Kampanii reklamowej. W takim wypadku Wydawca nie jest zobowiązany do naprawy szkody, zwrotu poniesionych przez Reklamodawcę kosztów w całości lub w części, ani też nie ponosi kosztów jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Reklamodawcy.
8. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w § 4 pkt 6 rozpoczęcie Kampanii może zostać przesunięte w czasie, proporcjonalnie do niedochowanego terminu.
9. Reklamodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Kampanii reklamowej informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a Zlecenie reklamowe nie jest sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami.
10. Administrator dokonuje odpowiedniego doboru Wydawców o profilu określonym przez Reklamodawcę.
11. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o realizację usług związanych z Reklamą na rzecz Reklamodawcy, o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron w ramach Programu partnerskiego i w oparciu o postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu.
12. Reklama publikowana jest w wybranej przez Reklamodawcę spośród dostępnych, Powierzchni reklamowej Wydawcy.
13. Reklamodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wydawcę Kreacji reklamowych objętych umową (w tym znaków towarowych i nazwy) do celów archiwalnych, a także dla promocji usług Wydawcy.
14. Datą rozpoczęcia Kampanii reklamowej jest wyemitowanie pierwszej Reklamy. Od daty tej liczony jest również czas Kampanii reklamowej, jeżeli Reklamodawca dokonał Zlecenia reklamowego na czas określony.
15. Jeżeli Kampania reklamowa nie została zrealizowana w pełni w zamówionym okresie, a przyczyny braku realizacji nie wynikają z winy Wydawcy, realizacja Kampanii może zostać wydłużona o okres niezrealizowany.
16. Zapisu z §4 pkt 15 nie stosuje się w przypadku braku realizacji Kampanii z winy Reklamodawcy.
17. Po publikacji Reklamy i oznaczeniu tego faktu w Serwisie Reklamodawca zobowiązany jest do weryfikacji poprawności Kampanii reklamowej. Weryfikacja musi nastąpić najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od publikacji. Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, weryfikacja powinna zostać dokonana następnego dnia roboczego. Brak weryfikacji jest jednoznaczny z uznaniem, że Zlecenie reklamowe zostało poprawnie wykonane.
18. W przypadku niepoprawnej publikacji Reklamy przez Wydawcę, Reklamodawca podaje swoje uwagi, a Wydawca poprawia Kampanię reklamową. W przypadku gdy Wydawca nie zrealizuje wniesionych uwag, Reklamodawca może cofnąć Zlecenie reklamowe.
19. W przypadku kwestionowania przez Reklamodawcę wysokości naliczonych prowizji, Administrator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikami Reklamodawcy.

§5. ZMIANA I ODWOŁANIE ZLECENIA REKLAMOWEGO

1. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana Kreacji reklamowej może nastąpić nie później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy na Narzędziach komunikach Wydawcy. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2, a także w przypadku wątpliwości i niejasności, co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w ust. 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy.
5. Zamówienie złożone przez Reklamodawcę może zostać odwołane w terminie:

- do 14 dni przed datą rozpoczęcia Kampanii bez ponoszenia opłat przez Reklamodawcę.
- od 13 do 5 dni przed datą publikacji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 30% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
- od 4 do 1 dni przed datą publikacji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 60% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
- w trakcie Kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za przeprowadzenie Kampanii.
- jeżeli realizacja Kampanii wiązała się z wykorzystaniem usług wykonanych przez Administratora lub Wydawcę, a tworzonych wyłącznie na potrzeby Reklamodawcy w tym stworzenia Reklamy lub Kreacji reklamowych, Reklamodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze wspomnianymi usługami.

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia Reklam dodatkowymi zwrotami np. „reklama”, „ogłoszenie” „artykuł sponsorowany”, „link sponsorowany” lub innymi odnoszącymi się do charakteru oraz przeznaczenia Reklamy
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl jego poszczególnych Narzędzi komunikacji albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
3. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia Reklamy w innym niż uzgodnionym wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu poszczególnych Narzędzi komunikacji.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszej Kampanii reklamowej z przyczyn:

a) siły wyższej,
b) sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem świadczonych usług, a także z negatywną oceną treści Reklamy,
c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych,
d) sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą, bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom,
e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ, bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów.

5. Niezależnie od powyższego, Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za treści zamieszczane w Reklamach. 7. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Wydawcy w związku z treścią lub formą Reklamy, włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.

§7. PŁATNOŚCI

1. Administrator udostępnia Reklamodawcy Powierzchnię reklamową Wydawcy, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości ustalonej prowizji za Kampanię reklamową w ramach Programu partnerskiego.
2. Administrator obsługuje Kampanię reklamową według następujących modeli rozliczeń:

a) CPS (Cost-Per-Sale) – model rozliczeń Kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za każdą sprzedaż produktu lub usługi, dokonaną przez Użytkownika przekierowanego ze strony www Wydawcy,
b) CPL (cost per lead) - model rozliczeń Kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę zaznalezienie potencjalnego Użytkownika, który pozostawi swoje dane osobowe na stronie internetowej Reklamodawcy np. wypełni formularz, dokona rejestracji etc.,
c) CPC (cost per click) - model rozliczeń Kampanii reklamowej, którego kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie przez Użytkownika w Reklamę, natomiast nie za jej wyświetlenie. Reklamodawca płaci za każdego Użytkownika, który przejdzie do strony Reklamodawcy za pomocą udostępnionej przez Wydawcę Reklamy,
d) CPM (cost per mille) - model rozliczeń Kampanii reklamowejobliczany na podstawie liczby odsłon Reklamy.

3. Szczegóły dotyczące rozliczeń i przyznanych prowizji ustalone zostaną w ramach Programu partnerskiego.
4. Wszelkie ceny podawaneprzez Administratora na każdym etapie negocjacji w tym w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia dla Administratora każdorazowo będzie powiększona o podatek VAT.
5. Prowizja liczona jest automatycznie na podstawie ruchu, liczby wyświetleń, sprzedaży produktu i usługi oraz dokonanych przez Użytkownika czynności za pośrednictwem wygenerowanej Reklamy. W przypadku kwestionowania przez Reklamodawcę wysokości naliczonych prowizji, Administrator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu z Użytkownikami Reklamodawcy.
6. Walidacja prowizji w modelach współpracy wymagając takich działań, powinna nastąpić nie dłużej niż 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia, okres ten może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem. Jeżeli po upłynięciu okresu i dwukrotnym wezwaniu droga elektroniczną Reklamodawcy do jej przeprowadzenia, walidacja nie zostanie przeprowadzona, Administrator uzna, iż wszystkie naliczone prowizje są należne.
7. Z uwagi na mechanizm działania modelu rozliczeń CPS, Administrator wyłącza możliwość kwestionowania przez Reklamodawcę naliczonej automatycznie prowizji za każdą sprzedaż produktu lub usługi, dokonaną przez Użytkownika przekierowanego ze strony www Wydawcy i tym samym realizację Kampanii reklamowej.
8. Za zamieszczenie Reklamy i realizację Kampanii reklamowej, Reklamodawca zobowiązany jest na podstawie wystawionej faktury VAT do zapłaty wynagrodzenia na wskazane przez Administratora konto bankowe.
9. W przypadku braku wniesienia stosownych opłat wynikających z faktury VAT, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania Kampanii reklamowej do czasu uregulowania przysługującego wynagrodzenia.
10. Agencje reklamowe oraz inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują za uregulowanie należnego Administratorowi wynagrodzenia.
11. Zapłata za świadczone przez Administratora usługi uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.
12. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych umów zawieranych między Wydawcą a Reklamodawcą, Reklamodawca upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Reklamodawca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2. Reklamodawca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
4. Dane osobowe Reklamodawcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Reklamodawcy.
5. Podanie w ramach Rejestracji danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu upoważnia Administratora do przesyłania Reklamodawcy wiadomości handlowych.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Reklamodawców znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§9. REKLAMACJE

1. Reklamodawca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Programu partnerskiego.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

§10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Administratora lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Administratora.
2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Administratora treści znajdujących się w Serwisie.
3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie gwarantuje Reklamodawcy osiągnięcia określonego w ramach Programu partnerskiego poziomu wyświetleń lub kliknięć w Reklamę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację Kampanii reklamowej.
2. Administrator nie gwarantuje Reklamodawcy osiągnięcia jakichkolwiek policzalnych wyników korzystania z Programu partnerskiego, w tym wyników Kampanii reklamowych.
3. Administrator nie weryfikuje rzetelności i prawdziwości treści Reklam udostępnianych przez Reklamodawców za pośrednictwem Narzędzi komunikacji Wydawcy. W związku z brakiem autoryzacji, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Reklamy zamieszczone w dostępnych Powierzchniach reklamowych.
4. Wyłączną odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. Wszelkie szkody poniesione przez Administratora, Wydawców lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Programu partnerskiego lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Administrator ma prawo obciążyć Reklamodawcę kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Reklamodawcy niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami
6. niniejszego Regulaminu i Programu partnerskiego.
7. Za każdy przypadek naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu i Programu partnerskiego, Administrator ma prawo nałożyć na Reklamodawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nastąpi natychmiast po wezwaniu do jej uiszczenia wystosowanym przez Administrator. Nie wyłącza to uprawnienia Administrator do dochodzenia roszczenia na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda poniesiona przez Administratora przewyższa kwotę kary umownej.
8. Administrator nie ponosi wobec Reklamodawców naruszających Regulamin, odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Reklamodawcy naruszającego Regulamin.
9. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Reklamodawcę w funkcjonowaniu Serwisu.
10. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Reklamodawcy korzystanie z Usług. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Reklam, w tym złe Kreacje reklamowe i źle emitowane Kampanie, oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy.
11. Administrator nie ponosi względem Reklamodawcy odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Reklamodawcy.
12. Administrator ma prawo nałożyć na Reklamodawcę karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdorazową próbę podjęcia bezpośredniej współpracy z Wydawcą, prowadzących Kampanie reklamową Reklamodawcy z pominięciem Serwisu Administratora. Bezpośrednia współpraca Reklamodawców i Wydawców jest możliwa po wcześniejszych uzgodnieniach wszystkich Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyjmowanie przez Administratora Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam na poszczególnych Narzędziach komunikacji Wydawcy, następuje na podstawie Regulaminu i Programu partnerskiego. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej http://velgid.com. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu reklamodawca ma prawo zakończyć współpracę w trybie zgodnie z poprzednią wersją regulaminu. Do dnia zakończenia współpracy (przez okres wypowiedzenia) obowiązuje poprzednia wersja regulaminu.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
5. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2016 roku.
7. Archwium regulaminów
Regulamin obowiązujący od 27.08.2014r. do dnia 08.05.2016r do pobrania po kliknięciu tutaj.