Regulamin współpracy dla Wydawców


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym http://velgid.com prowadzony jest przez INTERADV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 5/4, 54-413 Wrocław, NIP: 8992755294, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000516025.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Wydawcę.

3. Definicje:


a) Regulamin – niniejszy dokument tzw. umowa adhezyjna, będąca wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.), określającym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz warunki współpracy w ramach Programu partnerskiego,
b) Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną http://velgid.com, w ramach którego Administrator udostępnia Program partnerski dla Reklamodawców i Wydawców,
c) Administrator – INTERADV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 5/4, 54-413 Wrocław, NIP: 8992755294, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000516025,
d) Wydawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach Programu partnerskiego udostępnia Powierzchnię reklamową dla przeprowadzenia Kampanii reklamowej za pośrednictwem dostępnych Narzędzi komunikacji,
e) Reklamodawca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca Wydawcy Kampanię reklamową lub agencja reklamowa (inny pośrednik reklamowy) działający w imieniu własnym lub na rzecz swoich klientów,
f) Użytkownik – użytkownik Internetu, który wskutek Kampanii reklamowej zamieszczonej na Narzędziach komunikacji Wydawcy został przekierowany na stronę Reklamodawcy,
g) Kreacje reklamowe – materiały graficzne oraz tekstowe w formatach txt, jpeg, gif, flash, html, html5 i innych, tj. banery, widgety, linki partnerskie, plik XML, których zastosowaniem jest wykorzystanie w Reklamie,
h) Kampania reklamowa - działania podejmowane przez Wydawcę polegające na publikacji Reklamy oraz jej promocji na łamach dostępnych Narzędzi komunikacji,
i) Reklama - każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę,
j) Narzędzia komunikacji – strony internetowe, serwisy i blogi tematyczne, wyszukiwarki i porównywarki produktów, komunikatory, bazy mailingowe i inne narzędzia Wydawcy, zaakceptowane przez Administratora, służące do realizacji przez Wydawcę celów poszczególnych Kampanii reklamowych,
k) Powierzchnia reklamowa – udostępniona za pośrednictwem Narzędzi komunikacji powierzchnia reklamowa, zarządzana lub administrowana przez Wydawcę,
l) Zlecenie reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy na dostępnych Narzędziach komunikacji Wydawcy, złożona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
m) Program partnerski – program realizowany przez Administratora na rzecz Reklamodawcy, do którego może zgłosić się Wydawca i uczestniczyć za odpowiednim wynagrodzeniem, wypłacanym przez Administratora na zasadach określonych w indywidualnych postanowieniach i niniejszym Regulaminie,
n) Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Wydawców w oparciu o niniejszy Regulamin,
o) Formularz rejestracji– dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
p) Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta przez Wydawcę,
q) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Wydawcę, zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Wydawcy. Indywidualne Konto Wydawcy w Serwisie internetowym Administratora obsługiwane jest przy pomocy Panelu Wydawcy,
r) Panel Wydawcy – udostępniony Wydawcy przez Administratora indywidualny panel, zapewniający dostęp do Konta w Serwisie, zabezpieczony loginem i hasłem,
s) Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Wydawcą,
t) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji i nowości związanych z Serwisem http://velgid.com/.

4. Wydawca świadczy usługi związane z Kampanią reklamową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin, specyfikację Zlecenia reklamowego i Program partnerski oraz przyjęte prowizje i inne dokumenty, które określają przedmiot umowy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Wydawcy, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. UTWORZENIE KONTA:


a) Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
b) Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i może zostać dokonana bezpośrednio na stronie Serwisu.
c) Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Wydawcę w Formularzu rejestracji, następujących danych:
a) login/adres e-mail,
b) hasło,
c) numer telefonu.
d) Wydawca dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o nich Administratora.
e) Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Administrator wysyła na wskazany przez Wydawcę adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Wydawcę w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.
f) Wydawca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu/adresu e-mail i hasła dostępu.
g) Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Wydawcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
h) Administrator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Administrator poinformuje Wydawcę niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
i) W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Wydawca zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru NIP i REGON, adresu siedziby firmy oraz adresu do korespondencji. Niniejszy zapis nie dotyczy osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
j) W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Konta Wydawca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzącą działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL.
k) Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek udostępnienia osobom trzecim hasła dostępu do Konta.

2. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

a) Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Administratora.
b) Wydawca samodzielnie decyduje i wybiera Usługi, z których chce skorzystać,
c) Administrator może w każdej chwili, według własnego uznania, pozbawić podmiot statusu Wydawcy (usunąć jego Konto) i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w szczególności w przypadku:

• kiedy Reklamodawca, złoży uzasadniony wniosek do Administratora, wykazując odnotowane przez siebie naruszenia lub zagrożenia naruszenia Regulaminu przez Wydawcę,
• realizacji Kampanii reklamowych mających na celu choćby pośrednio promowanie treści pornograficznych, erotycznych, jeżeli warunki programu partnerskiego nie stanowią innaczej,
• realizacji Kampanii reklamowych mających na celu choćby pośrednio promowanie treści obraźliwych, rasistowskich lub nawołujących do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów międzynarodowych, religijnych itp., naruszających dobra osobiste innych osób, lub treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, naruszających dobre obyczaje i moralność, bądź naruszających inne przepisy prawa, a także nawołujące do dokonywania tego typu naruszeń,
• wprowadzania w błąd Użytkowników lub Reklamodawców,
• wykorzystywania Narzędzi Komunikacji w celach niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub szkodzących dobremu imieniu Reklamodawcy,
• dopuszczenia się działań pozorujących realizowanie celów Programu partnerskiego, w szczególności automatycznego generowania przekierowań,
• naruszenia przez Wydawcę jakichkolwiek przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu lub jakiekolwiek działanie, które w opinii Administratora może zostać uznane za niewłaściwe, ewentualnie szkodliwe zarówno dla niego jak i dla Użytkowników.
d) Wydawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta w każdym czasie, poprzez wysyłanie żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
e) Żądanie usunięcia Konta Wydawcy jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

3. PANEL WYDAWCY:

a) Administrator udostępnia Wydawcy na czas współpracy Panel zarządzania kontem (Panel Wydawcy), dostępny po zalogowaniu się Wydawcy do Serwisu za pośrednictwem loginu/adresu email oraz hasła.
b) Panel Wydawcy umożliwia m.in. podgląd Programów partnerskich oraz stały wgląd w generowane statystyki wysokości należnej prowizji.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wydawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Wydawca ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz Programie partnerskim.

3. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (loginu oraz hasła).

4. Wydawca uczestniczy w Programach partnerskich za pośrednictwem Serwisu Administratora, w celu promocji Reklamodawców w swojej Przestrzeni reklamowej.

5. Wydawca może uczestniczyć w dowolnej ilości Programów partnerskich.

6. Administrator kontaktuje się z Wydawcą w sprawie organizacji i realizacji prowadzonych przez Wydawcę Kampanii reklamowych drogą mailową lub telefoniczną.

7. Wydawca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

8. Wydawca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

9. Każdy Wydawca może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Wydawcę do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.

§4. REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ

1. W celu realizacji Zlecenia reklamowego, Administrator dokonuje odpowiedniego doboru Wydawców o profilu określonym przez Reklamodawcę.

2. Status wszystkich dostępnych Narzędzi komunikacji i Powierzchni reklamowych Wydawcy dostępny jest w Serwisie.

3. Reklamodawca podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu danego Wydawcy do swojego Programu partnerskiego po dokonanej weryfikacji Panelu Wydawcy.

4. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o realizację usług związanych z Reklamą na rzecz Reklamodawcy, o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron w ramach Programu partnerskiego i w oparciu o postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie gotowe Kreacje reklamowe konieczne do rozpoczęcia Kampanii reklamowej, powinny zostać dostarczone najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kampanii reklamowej.

6. Niedochowanie terminu wskazanego w § 4 pkt 5 lub dostarczenie Kreacji reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi Wydawcy, może powodować niezrealizowanie w całości lub w części Kampanii reklamowej. W takim wypadku Wydawca nie jest zobowiązany do naprawy szkody, zwrotu poniesionych przez Reklamodawcę kosztów w całości lub w części, ani też nie ponosi kosztów jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Reklamodawcy.

7. W przypadku niedochowania terminu wskazanego w § 4 pkt 5 rozpoczęcie Kampanii może zostać przesunięte w czasie za zgodą Wydawcy, proporcjonalnie do niedochowanego terminu.

8. Reklama publikowana jest w wybranej przez Reklamodawcę spośród dostępnych, Powierzchni reklamowej Wydawcy.

9. Wydawca udostępnia Powierzchnię reklamową dostępną w ramach poszczególnych Narzędzi komunikacji, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za realizację Kampanii reklamowej na zasadach określonych w ramach Programu partnerskiego.

10. Datą rozpoczęcia Kampanii reklamowej jest wyemitowanie pierwszej Reklamy. Od daty tej liczony jest również czas Kampanii reklamowej, jeżeli Reklamodawca dokonał Zlecenia reklamowego na czas określony.

11. Jeżeli Kampania reklamowa nie została zrealizowana w pełni w zamówionym okresie, a przyczyny braku realizacji nie wynikają z winy Wydawcy, realizacja Kampanii może zostać wydłużona o okres niezrealizowany.

12. Zapisu z §4 pkt 11 nie stosuje się w przypadku braku realizacji Kampanii z winy Reklamodawcy.

13. W przypadku niepoprawnej publikacji Reklamy, Wydawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w Kampanii reklamowej, zgodnie ze zgłoszonymi przez Reklamodawcę zastrzeżeniami. W przypadku gdy Wydawca nie wywiąże się z niniejszego obowiązku, Reklamodawca może cofnąć Zlecenie reklamowe.

14. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Wydawcę Reklam o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

15. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Wydawcę Reklam sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia Reklam, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub Programu partnerskiego.

17. Wydawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatu przesłanej przez Reklamodawcę Reklamy. Wydawca może wprowadzić niewielkie modyfikacje do treści Reklamy oraz jej parametrów w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby treść Reklamy i jej parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym oraz aby nie wprowadzały Użytkowników w błąd.

18. Wydawca ma prawo do korekty Reklamy, po uprzednim zawiadomieniu Reklamodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu go do samodzielnej zmiany treści lub Kreacji reklamowej.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY Prawa Wydawcy

1. Wydawca ma prawo do oznaczenia Reklam dodatkowymi zwrotami np. „reklama”, „ogłoszenie” „artykuł sponsorowany”, „link sponsorowany” lub innymi odnoszącymi się do charakteru oraz przeznaczenia Reklamy

2. Wydawca ma prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl jego poszczególnych Narzędzi komunikacji albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

3. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia Reklamy w innym niż uzgodnionym wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu poszczególnych Narzędzi komunikacji.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszej Kampanii reklamowej z przyczyn:

a) siły wyższej,
b) sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem świadczonych usług, a także z negatywną oceną treści Reklamy,
c) technicznych, technologicznych lub emisyjnych,
d) sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą, bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Reklamodawcy,
e) zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ, bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów.

5. Niezależnie od powyższego, Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, za treści zamieszczane w Reklamach.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYDAWCY Prawa Wydawcy

1. Wydawca zobowiązuje się, do niezakłócania działania Serwisu, w szczególności nieprowadzenia działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do dostępnych Narzędzi komunikacji, Powierzchni reklamowych oraz oglądalności i widoczności prowadzonych Kampanii reklamowych i ich rezultatów.

2. Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie lub przy wykorzystaniu jakiegokolwiek urządzenia, programu, środka elektronicznego, czy też nachalnego nakłaniania Użytkowników) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Narzędziach komunikacji Wydawcy.

3. W przypadku naruszenia postanowienia z pkt 2 niniejszego paragrafu, Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto – w przypadku, gdy opisane w pkt 2 niniejszego paragrafu sytuacje są zawinione przez Wydawcę – traci także prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez Administratora.

4. Wydawca zobowiązuje się do:

a) współpracy z Administratorem tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców,
b) niewykorzystywania Kreacji reklamowych, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Reklamodawcy, w szczególności nieumieszczania Reklam na niezgłoszonych lub niedozwolonych Powierzchniach reklamowych,
c) dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji Użytkownikom na temat Reklamodawcy,
d) przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd Użytkownika.

5. Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w ramkach oraz zmniejszać lub utrudniać w inny sposób pełnego wyświetlania całej treści Reklamy.

6. Zgłaszając się do Programu partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że Przestrzeń reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:

a) praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych),
b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego ryzyko deprawacji młodzieży lub nienadające się do powszechnego udostępniania.

7. Wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy bez ich zgody.

8. Wydawca zobowiązuje się do dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800), w tym w szczególności z art. 173 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, tj. do informowania każdego Użytkownika m.in. o stosowaniu plików cookies oraz o możliwości zmian ustawień przeglądarek internetowych w zakresie plików cookies. Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przywołanych przepisów ustawy oraz niniejszego punktu ponosi Wydawca.

Obowiązki Wydawcy

1. Wydawca zobowiązuje się, do niezakłócania działania Serwisu, w szczególności nieprowadzenia działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do dostępnych Narzędzi komunikacji, Powierzchni reklamowych oraz oglądalności i widoczności prowadzonych Kampanii reklamowych i ich rezultatów.

2. Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie lub przy wykorzystaniu jakiegokolwiek urządzenia, programu, środka elektronicznego, czy też nachalnego nakłaniania Użytkowników) liczby odsłon lub kliknięć Reklam w Narzędziach komunikacji Wydawcy.

3. W przypadku naruszenia postanowienia z pkt 2 niniejszego paragrafu, Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto – w przypadku, gdy opisane w pkt 2 niniejszego paragrafu sytuacje są zawinione przez Wydawcę – traci także prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez Administratora.

4. Wydawca zobowiązuje się do:

a) współpracy z Administratorem tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców,
b) niewykorzystywania Kreacji reklamowych, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Reklamodawcy, w szczególności nieumieszczania Reklam na niezgłoszonych lub niedozwolonych Powierzchniach reklamowych,
c) dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji Użytkownikom na temat Reklamodawcy,
d) przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd Użytkownika.

5. Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w ramkach oraz zmniejszać lub utrudniać w inny sposób pełnego wyświetlania całej treści Reklamy.

6. Zgłaszając się do Programu partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że Przestrzeń reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:

a) praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych),
b) żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego ryzyko deprawacji młodzieży lub nienadające się do powszechnego udostępniania.

7. Wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy bez ich zgody.

8. Wydawca zobowiązuje się do dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800), w tym w szczególności z art. 173 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, tj. do informowania każdego Użytkownika m.in. o stosowaniu plików cookies oraz o możliwości zmian ustawień przeglądarek internetowych w zakresie plików cookies. Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przywołanych przepisów ustawy oraz niniejszego punktu ponosi Wydawca.

§6. PŁATNOŚCI

1. Wydawca udostępnia Powierzchnię reklamową w ramach Programu partnerskiego, w zamian za zapłatę przez Administratora wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za realizację Kampanii reklamowej.

2. Kampania reklamowa może być rozliczana według następujących modeli rozliczeń:

a) CPS (Cost-Per-Sale) – model rozliczeń Kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za każdą sprzedaż produktu lub usługi, dokonaną przez Użytkownika przekierowanego ze strony www Wydawcy,
b) CPL (cost per lead) - model rozliczeń Kampanii reklamowej polegający na zapłacie przez Reklamodawcę za znalezienie potencjalnego Użytkownika, który dokona określonej czynności na stronie internetowej Reklamodawcy np. wypełni formularz, dokona rejestracji etc.,
c) CPC (cost per click) - model rozliczeń Kampanii reklamowej, którego kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie przez Użytkownika w Reklamę, natomiast nie za jej wyświetlenie. Reklamodawca płaci za każdego Użytkownika, który przejdzie do strony Reklamodawcy za pomocą udostępnionej przez Wydawcę Reklamy,
d) CPM (cost per mille) - model rozliczeń Kampanii reklamowej obliczany na podstawie liczby odsłon Reklamy.

3. Szczegóły dotyczące przyjętych modeli rozliczeń i wysokości przyznanych prowizji dla Wydawcy za publikację Reklamy i realizację Kampanii reklamowej na poszczególnych Narzędziach komunikacji, ustalone zostaną każdorazowo w ramach Programu partnerskiego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki programu partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków Programu partnerskiego z tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania rabatów Reklamodawcom (procentowych i kwotowych), które nie mają wpływu na wysokość przyznanej prowizji Wydawcy za realizację Kampanii reklamowej.

6. Prowizja liczona jest automatycznie na podstawie ruchu, liczby wyświetleń, sprzedaży produktu lub usługi oraz dokonanych przez Użytkownika czynności (akcji) za pośrednictwem wygenerowanej Reklamy.

7. Wydawca otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z warunkami Programu partnerskiego określonymi przez Reklamodawcę. Prowizje wypłacane są tylko za akcje zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

8. Reklamodawca ma prawo, podając pisemne uzasadnienie, odrzucić akcje, które nie zostały zrealizowane poprawnie lub nie doszły do skutku.

9. Przelewy na rachunek Wydawcy odbywają się na podstawie wystawionego przez niego rachunku lub faktury VAT. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie Administratorowi rachunku lub faktury VAT w wersji elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie papierowej na adres: INTERADV Sp. z o.o. ul. Klecińska 5/4, 54-413 Wrocław.

10. Wynagrodzenie Wydawcy, będącego jednocześnie osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzącą działalności gospodarczej, może być rozliczane w ramach świadczonych przez Reklamodawcę usług, tj. publikacji Reklamy i realizacji Kampanii reklamowej na rzecz Reklamodawcy, w zamian za świadczenie określonych usług przez Reklamodawcę na rzecz Wydawcy.

11. Wypłata przysługującego Wydawcy wynagrodzenia dokonywana jest w formie zbiorczej (dotyczy wszystkich Programów partnerskich, w których uczestniczy Wydawca) i następuje w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia rachunku lub faktury VAT Administratorowi na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę, po przekroczeniu w dacie wypłaty kwoty minimalnej 100 zł.

12. Prowizje niewypłacone w danym miesiącu rozliczeniowym przechodzą na miesiąc następny.

13. Warunkiem wypłacenia zaakceptowanych prowizji dla Wydawcy jest dokonanie płatności przez Reklamodawcę za publikację Reklamy i realizację Kampanii reklamowej.

14. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych umów zawieranych między Administratorem a Wydawcą, Administrator upoważnia Wydawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wydawca wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

2. Wydawca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: [email protected]

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

4. Dane osobowe Wydawcy, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Wydawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Wydawców znajdują się w dokumencie Polityce prywatności.

§8. REKLAMACJE

1. Wydawca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Programu partnerskiego.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Wydawcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Wydawcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.

5. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Powyższe dotyczy wyłącznie Wydawcy będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzącą działalności gospodarczej

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Wydawcę.

8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści i znaki graficzne udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Administratora lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Administratora.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Administratora treści znajdujących się w Serwisie.

3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wyłączną odpowiedzialność za treść Reklam ponosi Reklamodawca. Za wszelkie szkody poniesione przez Administratora, Wydawców lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Programu partnerskiego lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego odpowiada Reklamodawca.

2. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody lub koszty spowodowane przez jego nieprawidłowe, niedbałe lub nieuprawnione korzystanie z Serwisu i związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody spowodowane przez Wydawcę.

3. Administrator nie ponosi wobec Wydawców naruszających Regulamin, odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Wydawcy naruszającego Regulamin.

4. Wszelka odpowiedzialność Administratora wobec Wydawcy za jakiekolwiek szkody wynikające z realizacji umowy zawartej pomiędzy Stronami lub pozostające z nią w związku zostaje ograniczona do strat rzeczywiście poniesionych i udowodnionych przez Wydawcę, powstałych z winy umyślnej Administratora. Jednocześnie górna granica jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora wobec Wydawcy w jakimkolwiek trybie zostaje ograniczona do łącznej kwoty 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

5. Administrator nie ponosi względem Wydawcy odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Wydawcy.

6. Administrator ma prawo obciążyć Wydawcę kosztami odszkodowań, kar, postępowań, napraw technicznych i innych będących konsekwencją jakiegokolwiek postępowania Wydawcy niezgodnego z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i Programu partnerskiego.

7. Za każdy przypadek naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego Regulaminu i Programu partnerskiego, Administrator ma prawo nałożyć na Wydawcę obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), która nie wyłącza uprawnienia Administratora do dochodzenia roszczenia na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda poniesiona przez Administratora przewyższa kwotę kary umownej.

8. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Wydawcy korzystanie z Usług. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z realizacją celów poszczególnych Reklam, w tym złe Kreacje reklamowe i źle emitowane Kampanie, oraz problemy techniczne związane z nieprawidłowościami po stronie Wydawcy.

9. Administrator ma prawo nałożyć na Wydawcę karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdorazową próbę podjęcia bezpośredniej współpracy z Reklamodawcą, z pominięciem Serwisu Administratora. Bezpośrednia współpraca Wydawców i Reklamodawców jest możliwa po wcześniejszych uzgodnieniach wszystkich Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wiążą Wydawcy będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzącą działalności gospodarczej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyjmowanie przez Administratora Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie przez Wydawcę Reklam na poszczególnych Narzędziach komunikacji, następuje na podstawie Regulaminu i Programu partnerskiego. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej http://velgid.com. Wszelkie czynności dokonane przez Wydawców przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Wydawca, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

5. Powyższy zapis oraz wszelkie inne postanowienia niniejszego Regulaminu, które stoją w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przysługującymi Wydawcom, będącym osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobami fizycznymi posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych nieprowadzącymi działalności gospodarczej - nie mają zastosowania.

6. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014 roku.